Eix Sagrada Família

Eix Sagrada Família
Notícies

La Generalitat posa en marxa la línia Innova Moda i Comerç per a pimes en procés de creixement

1 de febrer de 2021

La direcció general de Comerç i el CCAM, en col·laboració amb l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya (AVANÇSA), ha posat en marxa una línia de finançament adreçada a empreses de moda i/o de comerç que es troben en procés de creixement i que tenen un pla estratègic centrat en la innovació. La línia s’adreça principalment a les petites i mitjanes empreses comercials que tenen un projecte de futur clarament definit i propostes de valor diferencials. També per a empreses de base tecnològica que ofereixen productes i/o serveis focalitzats en els àmbits del comerç o la moda i que, per tant, contribueixen a una modernització d’aquests sectors.

Característiques dels préstecs

 • Import del préstec unitari: de 100.000 € a 500.000 €.
 • Amortització única del principal al venciment.
 • Termini mínim de 3 anys i màxim de 6 anys.
 • Tipus d’interès fix: Euríbor a 12 mesos + 500 ppbb a liquidar trimestralment.
 • Tipus d’interès variable: aplicació d’1,5% de l’EBITDA de la Societat.
 • La suma dels dos tipus d’interès en cap cas ha de superar el 10% del principal no desemborsat.
 • Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu.

Requisits beneficiaris

S’estableixen tres perfils de beneficiaris, tot i que les condicions creditícies són les mateixes:

Moda

 • Tractar-se d’empreses individuals, associades o agrupades, que duen a terme l’activitat principal de l’empresa en el sector de tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria.
 • Disposar d’un pla de creixement basat de forma intensiva en la innovació en productes i/o serveis, tecnologia o model de negoci.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Tenir estructura empresarial pròpia.
 • Tenir almenys 3 anys d’antiguitat. En cas que l’empresa sol·licitant sigui resultat d’una fusió recent, unió temporal d’empreses o similar, només cal que almenys una de les empreses originals compleixi aquest requisit.

Es valorarà que les empreses candidates hagin participat de manera profitosa en el programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). Així mateix, es tindrà en compte la participació en programes similars que hagin estat validats pel CCAM, duts a terme per altres agents del sector amb solvència contrastada.

Comerç

 • Tractar-se d’empreses individuals, associades o agrupades, que presten les activitats empresarials de comerç al detall i/o serveis a les persones, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
 • Disposar d’un pla de creixement basat de forma intensiva en la innovació en productes i/o serveis, tecnologia o model de negoci.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Tenir almenys un punt de venda físic a Catalunya. En cas que l’empresa sol·licitant sigui resultat d’una fusió recent, unió temporal d’empreses o similar, només cal que almenys una de les empreses originals compleixi aquest requisit.
 • Tenir estructura empresarial pròpia.
 • Tenir almenys 3 anys d'antiguitat. En cas que l’empresa sol·licitant sigui resultat d’una fusió recent, unió temporal d’empreses o similar, només cal que almenys una de les empreses originals compleixi aquest requisit.

Tecnologia

 • Tractar-se d’empreses individuals, associades o agrupades, que presten les activitats empresarials de base tecnològica i alta valor afegit preferentment a empreses comerç al detall, serveis a les persones o sector de la moda.
 • Prestar serveis i acompanyar les empreses d’aquests sectors. Queden excloses les empreses tecnològiques que limiten la seva activitat a la fabricació i/o la distribució de components tecnològics.
 • Disposar d’un pla de creixement basat de forma intensiva en la innovació, que vagi lligat ineludiblement a una millora del grau de digitalització dels sectors del comerç i/o la moda.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Tenir estructura empresarial pròpia.

Més informació

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Novetats Padilla
L'Avi David
La Bottega dei Sapori
Colors de Patch
Clubs Claror
Valtis Papereria
Hasta Los Andares
Carregant...
x
X